Zrozumienie kluczy podstawowych i obcych w bazach danych IT

Czy klucz obcy musi być unikalny?
Klucze obce w ograniczeniach referencyjnych Klucz obcy odwołuje się do klucza podstawowego lub klucza unikalnego w tej samej lub innej tabeli.
Dowiedz się więcej na www.ibm.com

W bazach danych IT klucze podstawowe i obce są niezbędnymi komponentami, które pozwalają użytkownikom efektywnie zarządzać i organizować dane. Klucz podstawowy jest unikalnym identyfikatorem dla każdego rekordu w tabeli bazy danych. Pomaga zidentyfikować konkretny rekord i jest używany jako punkt odniesienia dla innych tabel, które mogą potrzebować dostępu do tych danych. Dobry klucz podstawowy to taki, który jest unikalny, prosty i nigdy się nie zmienia. Podczas tworzenia klucza głównego ważne jest, aby wybrać pole, które nie zmieni się w czasie i jest specyficzne dla każdego rekordu.

Klucz obcy, z drugiej strony, jest polem w tabeli bazy danych, które łączy się z kluczem podstawowym innej tabeli. Pozwala to użytkownikom tworzyć relacje między tabelami i pobierać dane z wielu tabel jednocześnie. Na przykład, jeśli tabela klientów ma klucze podstawowe, użytkownicy mogą połączyć ją z tabelą zamówień przy użyciu identyfikatora klienta jako klucza obcego. Pozwala to użytkownikom na przeglądanie wszystkich zamówień złożonych przez konkretnego klienta.

Istnieją dwa rodzaje kluczy podstawowych: klucze proste i klucze złożone. Klucz prosty to pojedyncze pole, które służy jako klucz podstawowy dla tabeli. Z drugiej strony, klucz złożony składa się z dwóch lub więcej pól, które razem służą jako klucz podstawowy dla tabeli. Dobry klucz główny powinien być prosty, zwięzły i unikalny. Nie powinien być zbyt długi ani skomplikowany, ponieważ może to utrudnić korzystanie z niego i zarządzanie nim.

Ważne jest, aby pamiętać, że klucz podstawowy jest zawsze kluczem podstawowym, niezależnie od liczby kluczy obcych, które są z nim powiązane. Klucz podstawowy jest unikalnym identyfikatorem rekordu w tabeli i pozostaje nim nawet wtedy, gdy jest używany jako klucz obcy w innych tabelach. Z kolei klucz obcy to pole w jednej tabeli, które odwołuje się do klucza głównego innej tabeli. Tabela może mieć wiele kluczy obcych, ale każdy klucz obcy musi odwoływać się do unikalnego klucza podstawowego w innej tabeli.

Podsumowując, klucze podstawowe i obce pełnią kluczowe funkcje w informatycznych bazach danych. Klucz podstawowy służy do jednoznacznej identyfikacji rekordów w tabeli, podczas gdy klucz obcy służy do łączenia tabel i pobierania danych z wielu tabel jednocześnie. Dobry klucz podstawowy to taki, który jest prosty, zwięzły i unikalny, podczas gdy klucz obcy powinien odnosić się do unikalnego klucza podstawowego w innej tabeli. Użytkownicy powinni dokładnie rozważyć te czynniki podczas projektowania i zarządzania bazami danych, aby zapewnić, że ich dane są uporządkowane i dostępne.

FAQ
Jaka jest różnica między kluczem podstawowym a kluczem kandydującym?

W bazach danych IT klucz podstawowy jest unikalnym identyfikatorem rekordu w tabeli, podczas gdy klucz kandydujący to kolumna lub zestaw kolumn, które potencjalnie mogą służyć jako klucz podstawowy, ale nie zostały wybrane jako takie. Główną różnicą między kluczem podstawowym a kluczem kandydującym jest to, że klucz podstawowy musi być unikalny i nie może zawierać wartości null, podczas gdy klucz kandydujący może zawierać wartości null, ale również musi być unikalny. Ponadto tabela może mieć tylko jeden klucz podstawowy, ale może mieć wiele kluczy kandydujących.